En grav måste skötas och hållas i ordnat och värdigt skick enligt begravningslagen. Att sköta och vårda en grav är ett sätt att hålla minnen levande och visa respekt för den avlidne. Det är gravrättsinnehavaren som har ansvaret för att detta upprätthålls. Detta ingår inte i begravningsavgiften. Man kan välja att sköta graven själv eller köpa skötseln av kyrkogårdsförvaltningen.